smart city mobile dashboard

SENSATIVE och Netmore Group förvärvar licenser från TH1NG

(For English translation see below)

LUND och STOCKHOLM, SVERIGE, 6 juli 2020

Svenska IoT-bolagen SENSATIVE och Netmore Group förvärvar från TH1NG licenser avseende applikationsplattform för Smarta Städer och Smarta Fastigheter

Smarta Städer och Smarta Fastigheter är heta områden inom digitalisering med stor tillväxtpotential.
Samtidigt påverkas marknaderna av COVID-19 vilket resulterar i en konsolideringstrend.

Nyligen meddelades att TH1NG förvärvade Indentive genom en så kallad inkråmsaffär där TH1NG köpte rättigheterna till samtliga Indentives plattformar. Sensative tillsammans med Netmore Group har av TH1NG förvärvat licenser till dessa plattformar. Formellt så köper Sensative tillsammans med Netmore Group licensrättigheter till mjukvaran av TH1NG vilken kommer att integreras med Sensatives och Netmore Groups egna erbjudande.  Parterna kommer nu att gemensamt värdera hur man kan utveckla och anpassa denna plattform till de egna lösningarna till gagn för kunderna.

-”Parterna har var för sig utvärderat Indentive och deras tekniska samt grafiska användarlösningar under en längre tid och diskuterat ett möjligt förvärv av bolaget. TH1NG genomförde en affär och förvärvade Indentives tillgångar. TH1NG stärker därmed sin position ytterligare inom användarvänliga lösningar och förvärvet kompletterar TH1NGs befintliga IoT-plattform på ett mycket bra sätt.” säger Klas Westholm, VD för TH1NG, och fortsätter: “Samarbetet med Sensative och Netmore är en spännande pusselbit i denna utveckling.”

-“Vår teknik och erbjudande kompletterar varandra, och applikationsplattformen från Indentive ger oss möjlighet att gemensamt kunna utveckla en riktigt stark produkt för den globala marknaden. Första steget är att vi tillsammans utvärderar hur respektive part kan utveckla plattformarna vidare på ett bra sätt,” säger Mats Pettersson, VD Sensative och Thomas Plate, acting VD Netmore Group AB.

Sensative har utvecklat en unik horisontell plattform för att koppla samman olika delsystem i smarta fastigheter och smarta städer. Genom denna kan man på ett enkelt sätt introducera IoT för att effektivisera och optimera resurser, minska förbrukning och utveckla helt nya tjänster till sina kunder.

Netmore är en ledande leverantör av konnektivitet till fastighetsmarknaden, industrier och kommuner där man enkelt via egna nätverk ansluter IoT lösningar på ett säkert sätt. Netmore adderar drift och integration av kompletta lösningar för nya som existerande system via sitt nätverk och skapar därmed möjlighet för sina kunder att börja äga sitt data och sin egen infrastruktur.

– “Vi ser stora synergieffekter med samarbetet med Netmore Group”, säger Sensatives vd Mats Pettersson. ”Även vi har en tid tittat på Indentives slutanvändarlösningar och får nu möjlighet att integrera dessa med vår plattform och samtidigt samarbeta runt vidareutvecklingen. Vi kommer att gemensamt driva den nya generationens lösningar för Smarta Städer och Fastigheter”.

-”Tillsammans kan vi nu utveckla spännande plattformslösningar som blir effektiva och anpassade till respektive parts behov”, lägger Thomas Plate till.

Sensative AB är ett snabbväxande innovationsbolag inom Sakernas Internet (Internet of Things, IoT). Vi utvecklar prisbelönta lösningar för Smarta Fastigheter och Smarta Städer i syfte att göra IoT teknik tillgänglig, prisvärd och användbar för våra kunder och partners samtidigt som kontrollen, integriteten och säkerheten stannar i deras händer. För mer information, kontakta Sensative AB på info@sensative.com eller besök https://sensative.com/

Netmore Group AB är en IoT-operatör som utvecklar heltäckande lösningar för städer, industrier, fastigheter och bostäder. Tillsammans med våra partners bygger vi säkra och hållbara ekosystem för Internet of Things, lokalt, nationellt och globalt. Netmore Group bildades 2010 och är sedan 2017 listade på Nasdaq First North Growth Market.
G&W Fondkommission är företagets Certified Adviser för listningen på Nasdaq First North Growth Market.Tel: 08-503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se

TH1NG AB är den nya tidens operatör med fokus på att leverera smarta uppkopplade tjänster till privatkunder, företag, fastighetsägare & kommuner. TH1NG levererar trygga och säkra kommunikationslösningar med kunden i fokus. För mer information, kontakta TH1NG på klas.westholm@th1ng.se eller besök https://www.th1ng.se/

LUND and STOCKHOLM, Sweden, July 6, 2020

Swedish IoT companies SENSATIVE and Netmore Group acquire from TH1NG licenses regarding an application platform for Smart Cities and Smart Real Estate.

Smart Cities and Smart Real Estate are hot areas of digitalization with tremendous growth potential. At the same time, the markets are affected by COVID-19, which results in a consolidation trend.

It was recently announced that TH1NG acquired Indentive through a so-called foreclosure deal where TH1NG bought the rights to all of Indentive’s platforms. Sensative, together with the Netmore Group, has acquired licenses for these platforms from TH1NG. Formally, Sensative, together with Netmore Group, will purchase licensing rights to the software from TH1NG, which will be integrated with Sensatives and Netmore Group’s offerings. The parties will now jointly evaluate how to develop and adapt this platform to their solutions for the benefit of the customers.

– “The parties have individually evaluated Indentive and their technical and graphical user solutions for a long time and discussed a possible acquisition of the company. TH1NG conducted a transaction and acquired Indentive’s assets. TH1NG further strengthens its position in user-friendly solutions, and the acquisition complements TH1NG’s existing IoT platform in an excellent way. ” says Klas Westholm, CEO of TH1NG, and continues: “The collaboration with Sensative and Netmore is an exciting puzzle piece in this development. “

-“Our technology and offerings complement each other, and the application platform from Indentive allows us to jointly develop a powerful product for the global market. The first step is to evaluate how each party can further develop the platforms in a good way,” says Mats Pettersson, CEO Sensative and Thomas Plate, acting CEO Netmore Group AB.

Sensative has developed a unique horizontal platform for connecting different IoT and legacy subsystems in smart properties and smart cities. The platform allows easy introduction of IoT to streamline and optimize resources, reduce consumption, and develop entirely new services for its customers.

Netmore is a leading provider of connectivity to the real estate market, industries, and municipalities where you can easily connect IoT solutions safely through your networks. Netmore adds operation and integration of complete solutions for new and existing systems via its network, thus creating the opportunity for its customers to start owning their data and their infrastructure.

– “We see great synergies with the collaboration with the Netmore Group,” says Sensatives CEO Mats Pettersson. “We have also been looking at Indentive’s end-user solutions for a while. Now we have the opportunity to integrate these with our platform and, at the same time, collaborate on further development. We will jointly drive the new generation of solutions for Smart Cities and Real Estate”.

– “Together, we can now develop exciting platform solutions that are effective and adapted to the needs of each party,” Thomas Plate adds.

About Sensative AB
Founded in 2013, Sensative AB is a rapidly growing and award-winning tech company offering IoT solutions for cities and commercial property markets with a vision to empower people with smart technology. Sensative makes IoT technology accessible, affordable, and usable for our customers & partners while keeping control, integrity, and security in their hands.
For more information, contact Sensative AB at info@sensative.com eller besök https://sensative.com/

Netmore Group AB is an IoT operator that develops comprehensive solutions for cities, industries, real estate, and housing. Together with our partners, we build secure and sustainable ecosystems for the Internet of Things, locally, nationally, and globally. The Netmore Group was formed in 2010 and is listed on the Nasdaq First North Growth Market since 2017.
G&W Fondkommission is the company’s Certified Adviser for listing on the Nasdaq First North Growth Market. Phone: 08-503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se

TH1NG AB is the operator for the new age with a focus on providing smart connected services to private customers, companies, property owners & municipalities. TH1NG delivers secure and secure communication solutions with the customer in focus. For more information contact TH1NG at klas.westholm@th1ng.se or visit https://www.th1ng.se/

Search

Unlock!

Downloading a PDF is an exclusive service to our community. Join now for free!
You will also receive our monthly newsletter with the latest about Sensative, our users, and IoT.

By checking this box, I acknowledge that my email address will be stored by Sensative per our Privacy Policy. We will also add a cookie for your convenience so you can download more documents without entering your email address again. However, your downloads will still be tracked by Sensative. You can, at any time, unsubscribe from these updates.

Thank you for subscribing to the Sensative newsletter

Your PDF download is now unlocked

Also, we have unlocked all services exclusive for the Sensative community